Nedsivningsanlæg – Det enkle svar på hvad, hvorfor, regler og pris

Kloakering er noget alle boligejere skal have til rensning af spildevandet. Men mange steder i landområder kan den offentlige tilslutning ikke betale sig i forhold til f.eks. et nedsivningsanlæg. Hvis du bor i landområde og står overfor valget mellem tilslutning eller nedsivningsanlæg, kan du her finde svar på hvad, hvorfor og hvordan omkring nedsivningsanlæg og kloakering.

Brug en kloakmester, der både kan rådgive som stå for etablering ved bolig eller sommerhus hvis du bor omkring åer, vandløb, hav, vådområder og lignede.

 

Hvad er et nedsivningsanlæg?

Hvad er mekanisk rens med nedsivningsanlæg? I dagens Danmark er vi gået væk fra septiktanke der udleder for meget miljøskadeligt ud i søer, åer og hav. Her er de nyere anlæg velegnet. Helt balsalt bruges et anlæg til at rense og lede spildevandet ned i jorden.

Et spildevandsanlæg består af:

 • Bundfældningstank: Spildevandet ledes ind i en bundfældningstank, der opsuger slam, skidt, snavs og lignede faste organiske stoffer.
 • Pumpebrønd: En pumpebrønd som hensigtsmæssig pumper spildevandet videre til 2 fordelerrør.
 • Fordelerrør: 2 fordelerrør af 15-20 meter længde med masser af små huller der leder vandet ned i jorden ved at sive stille stille og roligt ned. Her bliver vandet renses når det siver ned gennem jorden, så det er tilpas ren inden det rammer grundvandsstanden.

Se også: Hvordan anlægger du regnbed i haven?

Normalt graves anlægget ned men hvis grundvandet ligger meget højt, kan det være nødvendigt med en etablering af nedsivningsanlægget ovenpå jorden. Her lægges fordelerrørrene i en sandmile. Regnvandet skal udledes via en faskine eller anden type.

Se en visuel forklaring af hvad et nedsivningsanlæg helt konkret er:

 

Nedsivningsanlæg regler?

Miljøministeriet udstikker reglerne i forhold til kloakering og etablering af nedsivningsanlæg. Her skal du huske at kommunen varetager godkendelse til etableringen. Reglerne for etablering dækker over:

 • Jordens egnethed til nedsivning
 • Afstand fra nedsivningsanlæg til vand indvindingsanlæg
 • Afstand til grundvandsspejl
 • Afstand fra nedsivningsanlæg til søer, vandløb og hav
 • Udformning af anlæg
 • Afstand til bygninger, skel, andre nedsivningsanlæg m.m.

Du kan finde miljøministeriets vedledning for nedsivningsanlæg op til 30 PE på hjemmesiden her. Se videoen her med afstandskrav til etablering af renseanlæg i det åbne land.

 

Rensekrav i forhold til rensningsanlæg?

Der er forskellige retningslinjer og rensekrav til typen af renseanlæg alt afhængig af kommune og lokation af din bolig eller sommerhus.

Rensekrav der defineres som renseklasser, udgør niveauet for rensning af spildevandet i forhold til tætheden din bolig/ejendom er på vådområder, vandløb, hav m.m.

Renseklasser defineres med en bogstavkombination:

 • Renseklasse O: Reduktion af organisk stof
 • Renseklasse OP: Reduktion af organisk stof og fosfor
 • Renseklasse SO: Skærpet krav til reduktion organisk stof og nitrifikation
 • Renseklasse SOP: Skærpet krav til reduktion af organisk stof, fosfor og nitrifikation

 

Etablering af nedsivningsanlæg?

Hvis kommunen giver dig et påbud og etablering, har du ofte omkring 2 år til at få etableret et Wavin, Watercare eller anden minirenseanlæg, pileanlæg, rodzoneanlæg m.m. Her er dine muligheder ofte:

 • Bliv medlem af kommunens forsyningsselskab der varetager bygning og vedligeholdelse
 • Gå sammen med naboer om et fælles privat renseanlæg
 • Etablerer dit eget anlæg

Hvis du vælger at kommunen varetager anlægget på din ejendom, vil det være under samme betingelser som var du tilsluttet den offentlige kloakering. Her vil du betale samme vandafledningsafgift og tilslutningsbidrag som det koster ved det kommunale kloakanlæg.

Etablering sammen med naboer eller alene står du selv for miljøundersøgelser og dokumentation overfor de fastlagte regler der er til etablering af et renseanlæg.

 

Hvad koster et nedsivningsanlæg?

Etablering og priser på et nedsivningsanlæg er afhængig af kloakfirmaet og forholdende på ejendommen hvor etablering skal være. Men en gennemsnitspris ud fra priserne i hele landet, vil prisen ofte ligge på omkring 40-50.000,- kr.

 

Nedsivningsanlæg i lerjord?

Forholdende på din ejendom har indflydelse på hvilke anlæg der er egnet, på prisen og om du overhovedet kan anlægge et anlæg i forhold til de forskellige regler. Her er lerjord ofte et problem i forhold til nedsivning af vandet. Og du bør bruge en fagmand som kloakmesteren som rådgiver også i forhold til papirarbejdet.

 

Vedligeholdelse af renseanlæg?

Der er heldigvis begrænset med vedligeholdelse fra din side. For du skal lave en service kontrakt med en autoriseret fagmand, så denne står for vedligeholdelse af anlægget.

Bundfældningstanken i dit nedsivningsanlæg skal tømmes mindst en gang om året. Fordelerrørene skal også renses igennem for diverse slam og skidt med en spuling. Helt ligesom pumpesystemet også krævet et årligt eftersyn.

 

Kilder:

2 kommentarer til “Nedsivningsanlæg – Det enkle svar på hvad, hvorfor, regler og pris”

Der er lukket for kommentarer.